Algemene Voorwaarden

versie 03-2023

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten gedaan door en met PAWS-ability. Door betaling accepteer je de algemene voorwaarden.

Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. PAWS-ability: bovengenoemde onderneming die, in uitvoering van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
 2. De cursist: wederpartij van PAWS-ability.
 3. De overeenkomst: de overeenkomst waarbij PAWS-ability zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit.

Inschrijving cursus of activiteit

De aanmelding zal verlopen door het invullen van een elektronisch formulier, welke te vinden is op de website, Facebook en Instagram. De cursist ontvangt na aanmelding bericht op welk tijdstip er plek is in een groep die passend is voor deze combinatie. Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondeling bevestiging van de ouder of voogd voldoende. 

Deelname aan cursus of activiteit

 1. Honden dienen gevaccineerd te zijn volgens het reguliere entingsschema van de dierenarts, of dmv titerbepaling / vaccicheck aantoonbaar voldoende antistoffen te hebben. Een enting voor kennelhoest is niet nodig om deel te nemen aan de cursus. Het entingsboekje dient voor of bij de 1e les getoond te worden aan de instructeur. Dit mag ook middels een foto via e-mail.
 2. Loopse teven zijn welkom tijdens de (groeps)lessen, tenzij instructeur met het oog op het welzijn van de teef anders beslist. Dit gaat altijd in overleg. In de binnenlocatie is het dragen van een broekje verplicht.

Betaling

Om deel te kunnen nemen aan cursussen of activiteiten van PAWS-ability, is betaling vooruit verschuldigd. De betaling geschiedt door het voldoen van het betaalverzoek, verstuurd door PAWS-ability. Indien bij aanvang van de eerste les van de cursus de betaling niet is voldaan, behoudt PAWS-ability zich het recht voor deelname aan de cursus te ontzeggen.

Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor het aantal lessen waaruit de betreffende cursus bestaat of waartoe (na overleg) overeengekomen is. 
 2. PAWS-ability behoudt zich het recht voor, zonder opgave van redenen, de toegang tot een cursus of activiteit te weigeren.
 3. PAWS-ability kan een overeenkomst direct beëindigen indien:
  1. Een cursist zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de gesloten overeenkomst. De cursist heeft dan geen recht op restitutie van de betaling.
  2. Een cursist zich jegens instructeurs, mede cursisten, zijn/haar hond en/of andere betrokkenen bij PAWS-ability agressief (fysiek of verbaal) gedraagt. Dit naar oordeel van PAWS-ability na toepassing van hoor en wederhoor. De cursist heeft dan geen recht op restitutie van de betaling.
 4. Annulering van de overeenkomst is na totstandkoming hiervan niet mogelijk.

Uitzonderingen hierop zijn:

 1. Het overlijden van de hond waarmee de cursus gevolgd zou worden en/of het overlijden van de cursist die met de hond zou lopen. Het cursusgeld wordt, na aftrek van de kosten van reeds gegeven lessen binnen de lopende cursusperiode, gerestitueerd.
 2. Het door overmacht ontstaan van een situatie waardoor de cursist en/of hond niet langer in staat zullen zijn om de cursus te vervolgen noch om op een later moment of in een latere cursus alsnog in te stromen. PAWS-ability zal beslissen of de overmacht voldoende aanwezig is om het cursusgeld, na aftrek van de kosten van reeds gegeven lessen binnen de lopende cursusperiode, wordt gerestitueerd.

Afgelasting en Restitutie

 1. De lessen kunnen worden afgelast bij ongunstige weersomstandigheden. Als volgt: 
Buitenlocatie: Binnenlocatie:
Temperaturen onder de -5 graden Celsius* Temperaturen vanaf 25 graden Celsius*
Temperaturen vanaf 25 graden Celsius*Code oranje, afgegeven door het KNMI**
Code oranje, afgegeven door het KNMI**

PAWS-ability zal in deze gevallen maximaal 50% van de uitgevallen les restitueren.

 1. Indien PAWS-ability door omstandigheden buiten de invloedssfeer een (deel van een) cursus of activiteit niet kan aanbieden zoals in de overeenkomst beschreven, heeft de cursist geen recht op restitutie van het cursus- of inschrijfgeld.
 2. Indien er regels van buitenaf worden opgelegd, bv door het RIVM opgelegde maatregelen rondom COVID-19, zal PAWS-ability maximaal 50% van het lesgeld restitueren.

Aansprakelijkheid

 1. PAWS-ability kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit of verband houdt met deelname van cursussen en/of activiteiten.
 2. PAWS-ability kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade door het niet of niet correct uitvoeren van de door PAWS-ability gegeven adviezen.
 3. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.
 4. PAWS-ability adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten, waarbij specifiek gelet wordt op het aantal honden dat onder de W.A. verzekering valt.

* Gemeten door PAWS-ability op de betreffende locatie
** Uitgegeven over de betreffende regio